Rust là ngôn ngữ lập trình hệ thống có tốc độ thực thi cực kỳ nhanh, ngăn chặn các lỗi segfaults, và đảm bảo thread safety.
Các công ty đang dùng Rust.

Cài đặt Rust 1.16.0
March 16, 2017

Các tính năng

// Bạn có thể edit và run code trực tiếp! fn main() { // A simple integer calculator: // `+` or `-` means add or subtract by 1 // `*` or `/` means multiply or divide by 2 let program = "+ + * - /"; let mut accumulator = 0; for token in program.chars() { match token { '+' => accumulator += 1, '-' => accumulator -= 1, '*' => accumulator *= 2, '/' => accumulator /= 2, _ => { // ignore everything else } } } println!("The program \"{}\" calculates the value {}", program, accumulator); }
fn main() {
// A simple integer calculator:
// `+` or `-` means add or subtract by 1
// `*` or `/` means multiply or divide by 2

let program = "+ + * - /";
let mut accumulator = 0;

for token in program.chars() {
match token {
  '+' => accumulator += 1,
  '-' => accumulator -= 1,
  '*' => accumulator *= 2,
  '/' => accumulator /= 2,
  _ => { /* ignore everything else */ }
}
}

println!("The program \"{}\" calculates the value {}",
  program, accumulator);
}