Rust là một ngôn ngữ lập trình có tốc độ thực thi nhanh, ngăn chặn các lỗi phân khúc, và bảo đảm an toàn cho hệ thống.
Những công ty đang dùng Rust.

Cài đặt Rust 1.15.1
February 9, 2017

Tính năng

// This code is editable and runnable! fn main() { // A simple integer calculator: // `+` or `-` means add or subtract by 1 // `*` or `/` means multiply or divide by 2 let program = "+ + * - /"; let mut accumulator = 0; for token in program.chars() { match token { '+' => accumulator += 1, '-' => accumulator -= 1, '*' => accumulator *= 2, '/' => accumulator /= 2, _ => { /* ignore everything else */ } } } println!("The program \"{}\" calculates the value {}", program, accumulator); }
fn main() {
// A simple integer calculator:
// `+` or `-` means add or subtract by 1
// `*` or `/` means multiply or divide by 2

let program = "+ + * - /";
let mut accumulator = 0;

for token in program.chars() {
match token {
  '+' => accumulator += 1,
  '-' => accumulator -= 1,
  '*' => accumulator *= 2,
  '/' => accumulator /= 2,
  _ => { /* ignore everything else */ }
}
}

println!("The program \"{}\" calculates the value {}",
  program, accumulator);
}